Written by Super User

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1.jpg 10.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 7890.jpg

8.jpg 9.jpg messageImage_1630126286266.jpg