Written by Super User

การสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2566 

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
    - ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
    - สวัสดิการการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย


cufst-meeting4-23_1.jpg cufst-meeting4-23_10.jpg cufst-meeting4-23_11.jpg

cufst-meeting4-23_12.jpg cufst-meeting4-23_13.jpg cufst-meeting4-23_14.jpg

cufst-meeting4-23_15.jpg cufst-meeting4-23_16.jpg cufst-meeting4-23_17.jpg

cufst-meeting4-23_18.jpg cufst-meeting4-23_19.jpg cufst-meeting4-23_2.jpg

cufst-meeting4-23_20.jpg cufst-meeting4-23_21.jpg cufst-meeting4-23_22.jpg

cufst-meeting4-23_23.jpg cufst-meeting4-23_24.jpg cufst-meeting4-23_25.jpg

cufst-meeting4-23_26.jpg cufst-meeting4-23_27.jpg cufst-meeting4-23_28.jpg

cufst-meeting4-23_29.jpg cufst-meeting4-23_3.jpg cufst-meeting4-23_30.jpg

cufst-meeting4-23_31.jpg cufst-meeting4-23_32.jpg cufst-meeting4-23_33.jpg

cufst-meeting4-23_34.jpg cufst-meeting4-23_35.jpg cufst-meeting4-23_36.jpg

cufst-meeting4-23_37.jpg cufst-meeting4-23_38.jpg cufst-meeting4-23_39.jpg

cufst-meeting4-23_4.jpg cufst-meeting4-23_40.jpg cufst-meeting4-23_41.jpg

cufst-meeting4-23_42.jpg cufst-meeting4-23_43.jpg cufst-meeting4-23_44.jpg

cufst-meeting4-23_45.jpg cufst-meeting4-23_46.jpg cufst-meeting4-23_47.jpg

cufst-meeting4-23_48.jpg cufst-meeting4-23_49.jpg cufst-meeting4-23_5.jpg

cufst-meeting4-23_50.jpg cufst-meeting4-23_51.jpg cufst-meeting4-23_52.jpg

cufst-meeting4-23_53.jpg cufst-meeting4-23_54.jpg cufst-meeting4-23_55.jpg

cufst-meeting4-23_56.jpg cufst-meeting4-23_57.jpg cufst-meeting4-23_58.jpg

cufst-meeting4-23_59.jpg cufst-meeting4-23_6.jpg cufst-meeting4-23_60.jpg

cufst-meeting4-23_61.jpg cufst-meeting4-23_62.jpg cufst-meeting4-23_63.jpg

cufst-meeting4-23_64.jpg cufst-meeting4-23_65.jpg cufst-meeting4-23_66.jpg

cufst-meeting4-23_67.jpg cufst-meeting4-23_68.jpg cufst-meeting4-23_69.jpg

cufst-meeting4-23_7.jpg cufst-meeting4-23_70.jpg cufst-meeting4-23_71.jpg

cufst-meeting4-23_72.jpg cufst-meeting4-23_73.jpg cufst-meeting4-23_74.jpg

cufst-meeting4-23_75.jpg cufst-meeting4-23_76.jpg cufst-meeting4-23_77.jpg

cufst-meeting4-23_8.jpg cufst-meeting4-23_9.jpg