Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14– 16 กันยายน 2561 โดยมีอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ ปาฐกถาพิเศษและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 
ถ่ายภาพโดย : ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/