01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

Written by Super User

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์