01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 4/2565

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 5/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 6/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ
Written by Super User
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564

โดย ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
 
โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธาน ปอมท.

และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


Written by Super User

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
ได้รับเลือกเป็นประธาน ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง (ปคมทร.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.)

Written by Super User

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมีอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ เป็นประธาน ปอมท. และมีคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564