01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 3/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 4/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2567 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อ่านต่อ
Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. มอบโล่ที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพในการจัดการประชุม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 10/2566 ดังนี้

  • การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศในระดับอุดมศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย วิทยากร นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา

Written by Super User

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโล่รางวัล
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อมอบแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 สาขา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

2. ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล "สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "สาขาสังคมศาสตร์"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล "สาขามนุษยศาสตร์"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

5. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สาขารับใช้สังคม"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

Written by Super User
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566
มหาวิทยาลัยนครพนม 

        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
        ต่อมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแด่เจ้าภาพจัดการประชุม มอบเข็มกลัดที่ระลึกแด่อาจารย์พร พรมมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ"

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2566

🌟การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566


Written by Super User

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566

- นิทรรศการทางการศึกษา (Smart University)
- เสวนาทางวิชาการ (Academic Seminar)

• อุดมศึกษาอัจฉริยะ: เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
• ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย

- นำเสนอผลงาน (Oral/Poster Presentation)
• สายวิชาการ
• สายสนับสนุน
• นักศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนได้ที่
https://cufst2023.ru.ac.th