• แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

  แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561   ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Download จากไฟล์ ข้างล่างตามรายการ ดังนี้  Readmore

  แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

   


  ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Download จากไฟล์ ข้างล่างตามรายการ ดังนี้ 

  Download
  28,874
 • ...

  ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 ----------------------       เพื่อให้ดำเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)... Readmore

  ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561
  ----------------------


        เพื่อให้ดำเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความรู้ความสำมารถในเชิงวิชาการ และการถ่ายทอดมีงานวิจัยที่ดีเด่น มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ อาศัยอำนำจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยกำรบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ประกอบกับข้อ 9 แห่งระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 และมติที่ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 ดังรายนาม ดังต่อไปนี้

  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศำสาตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. อาจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี                                        มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. อาจารย์ ดร.อรรชนีย์ บุญประกอบ                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม                        มหาวิทยาลัยบูรพา
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี                     มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ                              มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  14. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม                    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  17. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์                     มหาวิทยำลัยธรรมศาสตร์
  18. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20. รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง กสิบาล                               มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  น.ส.พ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรากรณ์ ชีวโศภิษฐ                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุจิมน ตันวิเชียร                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร                    มหาวิทยาลัยนเรศวร
  11. เภสัชกร ดร.วิศิษฎ์ ตันหยง                                        มหาวิทยาลัยบูรพา
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส                            มหาวิทยำลัยมหิดล
  13. ศาสตราจารย์ อดิศร คันธรส                                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  14. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล                                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิรมล วรสิษฐ                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20. รองศาสตราจารย์ สุรพล ศรีบุญทรง                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  สาขาสังคมศาสตร์
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีรพล แสงปัญญา                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จารุณี ชามาตย์                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม พรเจริญ                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณยนุช ภู่ระหงษ์                            มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วันชัย ปำนจันทร์                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา อุนะรัตน์                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม               มหาวิทยาลัยนเรศวร
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม                        มหาวิทยาลัยบูรพา
  13. อาจารย์ ดร.อรรถพล กำญจนพงษ์พร                          มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรารถนา ยศสุข                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  15. รองศาสตราจารย์ ระเบียบ สุภวิรี                                มหาวิทยาลัยศิลปากร
  16. อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  17. อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อำรีย์ ธรรมโคร่ง                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์                    มหาวิทยาลัยทักษิณ
  21. รองศาสตราจารย์  ดร.กตัญญู แก้วหานาม                    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สาขามนุษยศาสตร์
  1. ศาสตราจารย์  ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรทัย เพียรยุระ                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ เอี่ยมสำอางค์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด                                   มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ                                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. อาจารย์จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. อาจารย์บุญลือ กล้าหาญ                                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. อาจารย์ ดร.พิสุทธิพงษ์ เอ็นดู                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  10. รองศาสตราจารย์  ดร.สำราญ มีแจ้ง                         มหาวิทยาลัยนเรศวร
  11. อาจารย์รัชนี ไกรคุ้ม                                           มหาวิทยาลัยบูรพา
  12. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จำรุลักษณ์ งามลักษณ์            มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  14. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์                             มหาวิทยาลัยศิลปากร
  15. อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  16. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  17. อาจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อริยา คูหา                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  19. รองศาสตราจารย์  ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  20. รองศาสตราจารย์  ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์                            มหาวิทยาลัยทักษิณ

  สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  1. รองศาสตราจารย์  ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรพล เนสุสินธุ์                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมินทร์ ฮงมา                            มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. อาจารย์ จ่าสิบเอก สุพจน์ เทียมเมฆ                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่                                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. อาจารย์นภกมล ชะนะ                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดนัย เรียบสกุล                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ คงวารี                         มหาวิทยาลัยศิลปากร
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิทธิชัย สมานชาติ              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณพงศ์ นพเกตุ                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  15. อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฏฐพล คงพัฒน์                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  17. อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ                                มหาวิทยาลัยทักษิณ
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  19. อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี                                 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  20. อาจารย์สำโรจน์ อนันตอวยพร                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  สาขารับใช้สังคม
  1. อาจารย์ ดร.ณัติพร นกแก้ว                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. อาจารย์ธวัชชัย ชาติตำนาญ                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์                     มหาวิทยาลัยนครพนม
  5. อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. อาจารย์คึกฤทธิ์ ศิลาลาย                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วณิชยา เมฆประสาท           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  9. อาจารย์ ดร.วินัย หอมสมบัติ                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  10. อาจารย์ ดร.อารมณ์ เพิ่มงาม                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  11. รองศาสตราจารย์  ดร.สุทธิชัย ยังสุข                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายชล หอมทอง               มหาวิทยาลัยบูรพา
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ          มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์            มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  15. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลำง              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  17. อาจารย์ ดร.สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้ำ         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  19. อาจารย์กิตติ อัตถาผล                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์          มหาวิทยาลัยพะเยา

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา)
  ประธานที่ประชุมประธานสภาอำจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

   

   

  Download
  16,467
 • ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี...

  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

  Download
  23,444
 • ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี...

  มหาวิทยาลัยในส่วนราชการ

  มหาวิทยาลัยในส่วนราชการ

  Download
  22,709
 • รายงาน...

  การศึกษาความคิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา Readmore

  การศึกษาความคิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา

  Download
  27,374
 • แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564

    ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์ 1 01. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 01_Cufst_2564.pdf 2 02. ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563  02_Cufst_2563.pdf 3 03. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ... Readmore

   

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์
  1 01. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 01_Cufst_2564.pdf
  2 02. ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563  02_Cufst_2563.pdf
  3 03. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 03_Form_2564_ScienceTechnology.docx
  4 04. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  04_Form_2564_HealthScience.docx
  5 05. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาสังคมศาสตร์  05_Form_2564_SocialScience.docx
  6 06. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขามนุษยศาสตร์  06_Form_2564_Humanity.docx
  7 07. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาศิลปกรรมศาสตร์  07_Form_2564_FineArts.docx
  8 08. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขารับใช้สังคม  08_Form_2564_SocialService.docx
  9 09. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [docx] 09_Form_2564_ALL.docx
  10 10. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [pdf] 10_Form_2564_ALL.pdf
  11 11. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 11_CufstInvite2564.pdf
  12 12. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [docx] 12_Form_committee_docx_2564.docx
  13 13. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [pdf] 13_Form_committee_pdf_2564.pdf  Download
  26,104
 • มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  ลำดับ ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์ 1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมาตรา 130แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 02-ANTI... Readmore

  ลำดับ ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์
  1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมาตรา 130
  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

  02-ANTI CORRUPTION.PDF

  2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 03-ANTI CORRUPTION-ELECTRONIC.PDF
  3 (ร่าง) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 04-ANTI CORRUPTION.PDF
  Download
  10,720
 • ...

  1. ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของสมาชิก ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 25642. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) Readmore

  1. ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  ของสมาชิก ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)

  Download
  11,590
 • แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์ 1 01 ระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 01_CUFST_2563 2 02 ประกาศ ปอมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 02_CUFST_CRITERIA_2566 3 03... Readmore

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์
  1 01 ระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 01_CUFST_2563
  2 02 ประกาศ ปอมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 02_CUFST_CRITERIA_2566
  3 03 แบบสรุปการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 03_CUFST_SUMMARY_2566
  4 04 ข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ 2566 04_CUFST_FORM_ALL_2566
  5 05_1 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) [PDF] 05_1_FORM_2023_SCIENCETECHNOLOGY_PDF
  6 05_2 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) [PDF] 05_2_FORM_2023_HEALTHSCIENCE_PDF
  7 05_3 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาสังคมศาสตร์) [PDF] 05_3_FORM_2023_SOCIALSCIENCE_PDF
  8 05_4 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขามนุษยศาสตร์) [PDF] 05_4_FORM_2023_HUMANITY_PDF
  9 05_5 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาศิลปกรรมศาสตร์) [PDF] 05_5_FORM_2023_FINEARTS_PDF
  10 05_6 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขารับใช้สังคม)[PDF] 05_6_FORM_2023_SOCAILSERVICE_PDF
  11 05_1 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) [DOCX] 05_1_FORM_2023_SCIENCETECHNOLOGY_DOCX
  12 05_2 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) [DOCX] 05_2_FORM_2023_HEALTHSCIENCE_DOCX
  13 05_3 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาสังคมศาสตร์) [DOCX] 05_3_FORM_2023_SOCIALSCIENCE_DOCX
  15 05_4 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขามนุษยศาสตร์) [DOCX] 05_4_FORM_2023_HUMANITY_DOCX
  16 05_5 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาศิลปกรรมศาสตร์) [DOCX] 05_5_FORM_2023_FINEARTS_DOCX
  17 05_6 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขารับใช้สังคม)[DOCX] 05_6_FORM_2023_SOCAILSERVICE_DOCX
  Download
  15,203
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com