01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565
17-18 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

ขยายเวลาส่งผลงาน/บทความ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

สมัครลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://fais.psu.ac.th/cufst2022/

Written by Super User

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ขำคม พรประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขาศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขารับใช้สังคม