Written by Super User

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ดังนี้
ลำดับ รายนาม สถาบัน สาขา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3 ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์
4 ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์ 
5 รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขารับใช้สังคม


 ประกาศรายนามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 Downloadประกาศรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ