Written by Super User
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

Written by Super User

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์