Written by Super User
Category:

 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

         วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เจ้าภาพจัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 4/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.
        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของตำแหน่งของรองประธาน ปอมท. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ ซึ่งตามระเบียบจะมีการเลื่อนตำแหน่งของรองประธานกรณีรองคนที่ 1 ว่างลง จะเลื่อนรองประธานคนที่ 2 มาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการสรรหารองประธานคนที่ 2 ใหม่ ซึ่งในการนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการสรรหารองประธานคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2567 นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567 - 2568
การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Thailand-PSF แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง Thailand-PSF ย่อมาจาก Thai Professional and Organizational Development Framework for Higher Education Staff เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายและตอบข้อซักถามจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย

        

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Written by Super User
Category:

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2567
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

    

      วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เจ้าภาพจัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ดำเนินการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป
     ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้พูดถึงความสำคัญของสภาคณาจารย์กับการบริหารองค์กร โดยได้เปรียบสภาคณาจารย์เป็นเหมือน “สะพานเชื่อม” ที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในแต่ละองค์กร รวมถึงเป็นตัวเชื่อมพลังในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม ปอมท. มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบเข็มที่ระลึกให้กับประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจาก 2 สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 11 มีนาคม 2569 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม ที่ได้รับเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
 
เรื่องสืบเนื่อง 
  • แผนการดำเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2567
  • การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ปอมท.
  • แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
  • การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568
เรื่องเสนอพิจารณา
  • การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
  • แผนการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ชุดที่ 46
 
สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” และ “การขอตำแหน่งวิชาการ และสัญญาจ้าง ของบุคคลากรสายวิชาการ” เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้นำเอาแนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรของตนเอง การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยทักษิณ