Written by Super User

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Written by Super User

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมีอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ เป็นประธาน ปอมท. และมีคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564