Written by Super User
Category:
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

Written by Super User
Category:

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Written by Super User
Category:

ปอมท. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง
--------------------------------
 
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ปอมท. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)โดยได้กล่าวเปิดโครงการในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
           ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม