Written by Super User

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ในยุคหลังโควิด 19
นอกจากนี้ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วย