Written by Super User

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท.