Written by Super User
Category:


ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และรองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้แทนของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The National University Academic Convention 2021 (KAKUAM 2021) จัดโดย Malaysian Academic Association Congress (MAAC), ประเทศมาเลเซีย และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะ "The Council of University Faculty Senate of Thailand (CUFST)" เพื่อบรรยายในหัวข้อ “The Current Status of Higher Education in Thailand” ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Written by Super User
Category:

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ในยุคหลังโควิด 19
นอกจากนี้ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วย

Written by Super User
Category:

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Written by Super User
Category:ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 


1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทยสิริ
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Written by Super User
Category:ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564
ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption”
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ
• ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
• การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภา/อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน)
• ธรรมาภิบาลเชิงรุก สร้างความสุขในอุดมศึกษา
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โดยลงทะเบียนส่งผลงานที่ Website : https://cufst.science.cmu.ac.th

เพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อ

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• นวัตกรรมเพื่อชุมชน และรับใช้สังคม
• วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal; www.thaipaat.com)

เปิดระบบลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)    ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (On-site) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ           ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สำหรับผู้ส่งผลงานและนำเสนอผลงาน                    ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท
  สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม: สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-943018 053-943020 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.