Written by Super User
Category:

“มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”

ลำดับ ชื่อเอกสาร Download 
1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
3 (ร่าง) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
Written by Super User
Category:ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี 
       ในการนี้ ที่ประชุม ปอมท. จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 6 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สาขาสังคมศาสตร์

4. สาขามนุษยศาสตร์

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขารับใช้สังคม

         โดยสามารถส่งสาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน 
         ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ กรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มกำหนด กรุณานำส่งไปที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน ต้นสังกัดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
         จากนั้น ขออนุเคราะห์ สภาอาจารย์/สภาพนักงาน บันทึกประวัติและผลงานของผู้ที่รับการเสนอชื่อฯ เข้าระบบ "การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

โดยมีหนังสือ ระเบียบฯ ใบนำส่งเสนอชื่อแต่ละสาขา เอกสารประกอบ จำนวน 13 เอกสาร ดังนี้

01. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
02. ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
03. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
04. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
05. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาสังคมศาสตร์ 
06. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขามนุษยศาสตร์ 
07. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
08. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขารับใช้สังคม 
09. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [docx]
10. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [pdf]
11. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
12. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [docx]
13. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [pdf]

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดจากข้างล่างนี้
https://www.cufst.org/index.php/2018-04-18-04-56-28/2018-04-18-04-56-31/documents/12-cufstaward2564