Written by Super User
Category:
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
 
Written by Super User
Category:



การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)