Written by Super User
Category:

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ขำคม พรประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขาศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขารับใช้สังคม

 

   

 

Written by Super User
Category:

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)


Written by Super User
Category:

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รอบสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Written by Super User
Category:

 
ขอเชิญชวนนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565
 
ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง New Opportunities and Challenges: Thai Higher Education into the Virtual World”
 
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง
 
พบกับกิจกรรม
 
• พิธีเปิดการประชุมและพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
• ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
• เสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง…” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
• การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและเยี่ยมชมโปสเตอร์แสดงผลงาน
 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โดยลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ที่
 
เพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อ ดังนี้
 
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• ศิลปกรรมศาสตร์
• นวัตกรรมเพื่อชุมชน และรับใช้สังคม
• วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน
 
ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความในแต่ละสาขาที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal) และ Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia

เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ล่วงหน้า)  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ปกติ) วันที่ 16-23 กันยายน 2565
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
ประกาศผล  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานฉบับแก้ไข ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เปิดระบบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2565
 


รายละเอียดต่าง ๆ และอัตราค่าลงทะเบียน ดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/cufst2022/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ โทร 087-7744-419
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ โทร 087-3935-912
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.