Written by Super User

 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

         วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เจ้าภาพจัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 4/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.
        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของตำแหน่งของรองประธาน ปอมท. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ ซึ่งตามระเบียบจะมีการเลื่อนตำแหน่งของรองประธานกรณีรองคนที่ 1 ว่างลง จะเลื่อนรองประธานคนที่ 2 มาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการสรรหารองประธานคนที่ 2 ใหม่ ซึ่งในการนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการสรรหารองประธานคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2567 นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567 - 2568
การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Thailand-PSF แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง Thailand-PSF ย่อมาจาก Thai Professional and Organizational Development Framework for Higher Education Staff เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายและตอบข้อซักถามจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย

        

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์