Written by Super User

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567
วันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าภาพ จัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม (ปอมท.) และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ดำเนินการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

ในโอกาสนี้ ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกหนึ่งวาระ

ในช่วงภาคบ่าย จะมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติบรรยายโดย ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสถิต แก้วบุดตา พร้อมกับกิจกรรมศึกษาดูงาน “บริษัทบริหารชุมชนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น“ ตำบลบ้านโตน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรชิต จริสัทธรรมพร้อมคณะ

สำหรับการประชุมในนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst
______________________________