Written by Super User


ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การลาประชุม และมอบหมายผู้เข้าประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 เรื่องแจ้งจากประธาน ปอมท. และเรื่องที่ประธาน ปอมท. ได้ดำเนินการไปแล้ว
1.3 รายงานสถานะการเงินของ ปอมท.
1.4 เรื่องแจ้งจากประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ
1.5 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร ปอมท.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ปอมท.
2.1 รับรองรายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2562
3.2 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3.4 การเข้าร่วมการเรียกร้องกับองค์กรเครือข่ายอื่นๆ
3.5 การรับเป็นเจ้าภาพ และก าหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

รายละเอียดวาระการประชุมสมัยสามัญ 2/2562 ฉบับเต็ม |  Download