Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. มอบโล่ที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพในการจัดการประชุม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 10/2566 ดังนี้

  • การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศในระดับอุดมศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย วิทยากร นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา