Written by Super User

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Written by Super Userขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564
ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption”
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ
• ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
• การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภา/อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน)
• ธรรมาภิบาลเชิงรุก สร้างความสุขในอุดมศึกษา
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โดยลงทะเบียนส่งผลงานที่ Website : https://cufst.science.cmu.ac.th

เพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อ

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• นวัตกรรมเพื่อชุมชน และรับใช้สังคม
• วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal; www.thaipaat.com)

เปิดระบบลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)    ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (On-site) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ           ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สำหรับผู้ส่งผลงานและนำเสนอผลงาน                    ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท
  สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม: สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-943018 053-943020 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by Super User
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564

โดย ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
 
โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธาน ปอมท.

และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


Written by Super User

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
ได้รับเลือกเป็นประธาน ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง (ปคมทร.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.)