Written by Super User

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน ส.ส. รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ และประธานอนุกรรมาธิการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้หารือโดยการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับเครือข่าย ปอมท. และ ทปสท. เรื่อง ความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ
(1.1) ฉบับ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(1.2) ฉบับ กรรมาธิการการศึกษา
โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท. เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย
1. อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 (ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
4. อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
(รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน (ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล (ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา)

Written by Super User

“มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”

ลำดับ ชื่อเอกสาร Download 
1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
3 (ร่าง) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561