Written by Super User

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแก่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร. ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกของคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 40 


รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561