01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User


การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร


การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างบัณฑิต ยุคโควิด-19”

Written by Super User


ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และรองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้แทนของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The National University Academic Convention 2021 (KAKUAM 2021) จัดโดย Malaysian Academic Association Congress (MAAC), ประเทศมาเลเซีย และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะ "The Council of University Faculty Senate of Thailand (CUFST)" เพื่อบรรยายในหัวข้อ “The Current Status of Higher Education in Thailand” ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Written by Super User

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ในยุคหลังโควิด 19
นอกจากนี้ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วย

Written by Super Userที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 


1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทยสิริ
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา