01.

ประชุมวิชาการ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2566 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจ.กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 7/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน ส.ส. รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ และประธานอนุกรรมาธิการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้หารือโดยการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับเครือข่าย ปอมท. และ ทปสท. เรื่อง ความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ
(1.1) ฉบับ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(1.2) ฉบับ กรรมาธิการการศึกษา
โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปอมท. เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย
1. อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 (ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
4. อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
(รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน (ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล (ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา)