01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

 

ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ปัจจุบันมีนายมนชาย  ภูวรกิจ  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในปีนี้ ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563 มีระบบการคัดเลือกตามระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ ปอมท. โดยการกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี  2563 ของ ปอมท. ไปเมื่อวันที่  26 กันยายน 2563 

ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอีเธอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กทม. ปอมท. จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563  จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ คือ

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ กังขาว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5. สาขารับใช้สังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


โดยในการประชุมในช่วงเช้าของวันที่  18 ธันวาคม  2563 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร และประธานที่ปรึกษา  ปอมท. ได้มาเป็นประธานเปิดงานและประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส่วนในช่วงบ่ายนั้น ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2563 ของปอมท. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมขึ้น ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ในหัวข้อ เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต  และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล   โดย 3 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์  รพีพรรณ  คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์   รัตนเดโช  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและศาสตราจารย์  ดร.โสรัจจ์   หงศ์ลดารมภ์  ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี 2563 ทั้ง 5 ท่าน  

 

Written by Super User
ประกาศ
 
ขอปิดให้บริการเว็บไซต์ ปอมท. https://www.cufst.org ชั่วคราว
วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
เนื่องจาก ผู้ให้บริการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
จึงขออภัยมาในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
 
 
Written by Super Userขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม


วิทยากรหลัก ดังนี้
 
1.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์   [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าวิชาชีพของนักวิจัย
2. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน [เอกสารประกอบบรรยาย Download  ]
ประธานคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. รศ.ดร.นันทนา คชเสนี [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านความเป็นเลิศนานาชาติ
4. รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล [เอกสารประกอบบรรยาย Download ]
ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาล
5. ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน [เอกสารประกอบบรรยาย Download  ]
ประธานคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลด้านคุณภาพอุดมศึกษา
 
  
รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook ปอมท. https://www.facebook.com/watch/?v=2629603217309082