01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ดังนี้
ลำดับ รายนาม สถาบัน สาขา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3 ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์
4 ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์ 
5 รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขารับใช้สังคม


 ประกาศรายนามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 Downloadประกาศรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ