01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User


     ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  จะจัดการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561 คัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์เป็น “อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย คัดเลือกในระดับประเทศเพื่อเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561" ใน 6 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 3. สาขาสังคมศาสตร์

 4. สาขามนุษยศาสตร์

 5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

  6. สาขารับใช้สังคม

โดยใช้หลักเกณฑ์ระเบียบและประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการพิจารณา

ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 

 



  

[คูู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทุกสาขา] Download คำสั่ง>>