01.

ประชุมครั้งที่ 3/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 4/2565

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 5/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 6/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ
Written by Super User

 

  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับเลือกเป็น ‘ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ชุดที่ 44’
  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสเป็น ‘รองประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ชุดที่ 44 คนที่ 1’
  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสเป็น ‘รองประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ชุดที่ 44 คนที่ 2’
Written by Super User

ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ‘แต่งตั้งประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 44

Written by Super User

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)