01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567
วันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าภาพ จัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม (ปอมท.) และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ดำเนินการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

ในโอกาสนี้ ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกหนึ่งวาระ

ในช่วงภาคบ่าย จะมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติบรรยายโดย ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสถิต แก้วบุดตา พร้อมกับกิจกรรมศึกษาดูงาน “บริษัทบริหารชุมชนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น“ ตำบลบ้านโตน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรชิต จริสัทธรรมพร้อมคณะ

สำหรับการประชุมในนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst
______________________________

Written by Super User

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้ง 11/2566 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมีอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. มอบโล่ที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพในการจัดการประชุม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 10/2566 ดังนี้

  • การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศในระดับอุดมศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย วิทยากร นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา

Written by Super User

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโล่รางวัล
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เพื่อมอบแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 สาขา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

2. ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล "สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "สาขาสังคมศาสตร์"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล "สาขามนุษยศาสตร์"

วีดิทัศน์แนะนำ>>

5. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สาขารับใช้สังคม"

วีดิทัศน์แนะนำ>>