01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ดำเนินการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป
ในการนี้ ประธานที่ประชุม ปอมท. มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ร่วมใจกันแต่งกายในชุดโทนสีม่วง พร้อมกล่าวคำถวายกำลังใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยและชาว (ปอมท.)
สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

เรื่องสืบเนื่อง ได้แก่
- การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ ปอมท. ชุดที่ 46
- การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568
เรื่องเสนอพิจารณา
- แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายสัมมนาคุณวิทยากร
- ขออนุมัติในหลักการข้อเสนอโครงการเสวนาวิชาการ 3 โครงการ
- ขออนุมัติต่อสัญญา Webhosting และ Domain Renewal เว็บไซต์ ปอมท.
- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.