01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User

 

ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ปัจจุบันมีนายมนชาย  ภูวรกิจ  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในปีนี้ ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563 มีระบบการคัดเลือกตามระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ ปอมท. โดยการกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี  2563 ของ ปอมท. ไปเมื่อวันที่  26 กันยายน 2563 

ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอีเธอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กทม. ปอมท. จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563  จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ คือ

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
{source}
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->
<center>
<iframe width="560" height="315"  src="https://www.youtube.com/embed/J-sVodQMuZ0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
</center>
{/source}
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
{source}
<center>
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t0a5aEAEgQE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
</center>
{/source}
3. สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
{source}
<center>
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iKhtw4xzVyI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
</center>
{/source}
4. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ กังขาว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
{source}
<center>
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OKsmMubEeI0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
</center>
{/source}
5. สาขารับใช้สังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
{source}
<center>
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JbiDikFQ_K0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>
</center>
{/source}


โดยในการประชุมในช่วงเช้าของวันที่  18 ธันวาคม  2563 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร และประธานที่ปรึกษา  ปอมท. ได้มาเป็นประธานเปิดงานและประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส่วนในช่วงบ่ายนั้น ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2563 ของปอมท. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมขึ้น ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ในหัวข้อ เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต  และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล   โดย 3 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์  รพีพรรณ  คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์   รัตนเดโช  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและศาสตราจารย์  ดร.โสรัจจ์   หงศ์ลดารมภ์  ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี 2563 ทั้ง 5 ท่าน